Երաշխիք

Ապրանքի սահմանափակ երաշխիք

Ապրանքի այս սահմանափակ երաշխիքը ներառում է Telsto ապրանքանիշի ներքո վաճառվող բոլոր ապրանքները:Telsto-ի բոլոր արտադրանքները, ներառյալ Telsto-ի բոլոր արտադրանքներում օգտագործվող մասերը, ունեն երաշխիք, որը երաշխավորում է, որ դրանք կհամապատասխանեն մեր հրապարակված բնութագրերին և զերծ կլինեն թերություններից երկու տարվա ընթացքում՝ սկսած Telsto-ից հաշիվ-ապրանքագրի օրվանից:Բացառություններ կարվեն միայն այն դեպքում, երբ Telsto արտադրանքի ձեռնարկում, օգտագործողի ուղեցույցում կամ որևէ այլ ապրանքի փաստաթղթում սահմանված է այլ ժամանակահատված:

Այս երաշխիքը չի տարածվում որևէ ապրանքի վրա, որի փաթեթը բացվել է տեղում տեղադրվելուց առաջ և չի տարածվում որևէ ապրանքի վրա, որը վնասվել է կամ ներկայացվել է թերի՝ (1) սխալ տեղադրման, վթարի հետևանքով։ֆորս-մաժոր, չարաշահում, չարաշահում, աղտոտում, ոչ պիտանի ֆիզիկական կամ գործառնական միջավայր, ոչ պատշաճ կամ անբավարար սպասարկում կամ չափաբերում կամ այլ ոչ Telsto անսարքություն.(2) Telsto Products-ի համար նախատեսված հրահանգներում և տվյալների թերթիկներում նշված օգտագործման պարամետրերից և պայմաններից դուրս գործողությամբ.(3) Telsto-ի կողմից չմատակարարված նյութերով.(4) փոփոխությունների կամ սպասարկման միջոցով, բացի Telsto-ից կամ Telsto-ի լիազորված ծառայություններ մատուցողից:

Որոնվածը

Որոնվածը, որը պարունակվում է Telsto-ի ցանկացած արտադրանքում և պատշաճ կերպով տեղադրված է Telsto-ի կողմից նշված ցանկացած սարքաշարի հետ, ունի երկու տարվա երաշխիք՝ սկսած Telsto-ի հաշիվ-ապրանքագրի օրվանից, որը երաշխավորում է կատարումը՝ համաձայն Telsto-ի հրապարակված բնութագրերի, եթե այլ բան նախատեսված չէ առանձին լիցենզավորման պայմանագրով, և ենթակա են երրորդ կողմի արտադրանքի համար ստորև նշված սահմանափակումների:

Միջոցներ

Telsto-ի և գնորդի բացառիկ պաշտպանության միակ և բացառիկ պարտավորությունն այս երաշխիքի ներքո Telsto-ն է վերանորոգել կամ փոխարինել Telsto-ի ցանկացած թերի արտադրանք:Telsto-ն կպահպանի իր հայեցողությունը, թե այս միջոցներից որն է Telsto-ն տրամադրելու գնորդին:Տեղում երաշխիքային սպասարկումը չի ծածկվում և կկատարվի գնորդի սեփական միջոցների հաշվին, եթե նախքան տեղում երաշխիքային ծառայության մեկնարկը Telsto-ի կողմից գրավոր լիազորված չլիներ:

Գնորդը պետք է տեղեկացնի Telsto-ին Telsto-ի արտադրանքի հետ կապված որևէ վթարի կամ միջադեպի մասին իմանալուց հետո 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Telsto-ն իրավունք ունի կամ տեղում ուսումնասիրելու Telsto-ի արտադրանքը կամ ապրանքը վերադարձնելու համար առաքման հրահանգներ տալու:Համաձայն Telsto-ի հաստատման, որ թերությունը ծածկված է սույն երաշխիքով, վերանորոգված կամ փոխարինված արտադրանքը ծածկվելու է նախնական երկամյա երաշխիքով այն մնացած ժամանակահատվածի համար, որի ընթացքում այն ​​կիրառելի է:

Բացառումներ

Օգտագործելուց առաջ գնորդը պետք է որոշի Telsto-ի արտադրանքի համապատասխանությունը իր նպատակային նպատակներին և կստանձնի դրա հետ կապված բոլոր ռիսկերն ու պատասխանատվությունը:Այս երաշխիքը չի տարածվում Telsto-ի որևէ արտադրանքի վրա, որը ենթարկվել է չարաշահման, անտեսման, ոչ պատշաճ պահպանման և շահագործման, տեղադրման, պատահական վնասի կամ որևէ կերպ փոփոխվել է այլ անձանց կամ Telsto-ի կողմից լիազորված անձանց կողմից:Երրորդ կողմի արտադրանքը չի ծածկվում այս երաշխիքով:

Չհամապատասխանող ապրանքները չպետք է վերադարձվեն Telsto, եթե՝
(i) Ապրանքը չօգտագործված է:
(ii) Ապրանքը տրամադրվում է իր սկզբնական փաթեթավորմամբ:
(iii) Եվ արտադրանքը ուղեկցվում է Telsto-ի վերադարձի նյութական լիազորագրով:

Պատասխանատվության սահմանափակում

Telsto-ն ոչ մի դեպքում պատասխանատվություն չի կրի գնորդի կամ որևէ երրորդ կողմի առջև որևէ հատուկ, պատժիչ, հետևանքային կամ անուղղակի վնասի կամ վնասի համար, ներառյալ առանց սահմանափակման կապիտալի, օգտագործման, արտադրության կամ շահույթի կորուստը, որը բխում է որևէ պատճառով, նույնիսկ. այն դեպքում, երբ Telsto-ին տեղեկացվել է նման վնասի կամ վնասի հնարավորության մասին:

Բացառությամբ սույն երաշխիքում հստակ սահմանված դեպքերի, Telsto-ն չի տալիս որևէ այլ երաշխիք կամ պայմաններ՝ բացահայտ կամ ենթադրյալ, ներառյալ որևէ մեկը:Առևտրականության և որոշակի նպատակի համար համապատասխանության ենթադրյալ երաշխիքներ:Telsto-ն հրաժարվում է բոլոր երաշխիքներից և պայմաններից, որոնք նշված չեն այս երաշխիքում: